หลักสูตรปริญญาตรี - โท ระบบการศึกษาทางไกล

หลักสูตรปริญญาตรี 3 หลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษาทางไกล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170

สมัครเรียนและสอบถามข้อมูล

Tel: 085-018-6814
Line ID: 0850186814
E-mail: btuonline.u@gmail.com

Copyright © 2019 – All Rights Reserved – btude-bkkthon.com